Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Opis Projektu na stronie CKPŚ

http://www.ckps.lasy.gov.pl/media/ckps/Flipbook_MRN_PL/

 

Nazwa projektu:  „ Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

 – mała retencja nizinna oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych"

Planowany okres realizacji: 2016 – 2019 r.

Beneficjent:  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Definicja: Mała retencja to zatrzymywanie lub spowalnianie spływu wód w obrębie małych zlewni przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.

Cele małej retencji w lasach:

 • Poprawa uwilgotnienia siedlisk leśnych poprzez podniesienie lustra wody gruntowej na terenach bezpośrednio przyległych do zbiornika lub urządzenia piętrzącego;
 • Zmiana szybkiego (wybitnie niekorzystnego) odpływu wód powierzchniowych z terenu lasu na spowolniony odpływ gruntowy co w konsekwencji posłuży poprawie biologicznej odporności drzewostanów, ochronie i urozmaiceniu środowiska leśnego (roślinność bagienna, zwierzyna, ptactwo wodne, owady);
 • Uczynienie wód dostępnymi dla zwierzyny leśnej, ptactwa, owadów i innej fauny;
 • Zabezpieczenie wody do ochrony przeciwpożarowej lasu;
 • Zapewnienie wody do celów gospodarczych np. deszczownie przy szkółkach leśnych;
 • Poprawa warunków dla rekreacji i wypoczynku ludności.

 

Efekty: Planowane inwestycje oprócz zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych stanowić będą istotny element ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego oraz zwiększą jego biologiczną różnorodność.

Efektem pośrednim będzie renaturyzacja niektórych siedlisk leśnych (np. torfowisk przez ich nawodnienie), ograniczanie zjawiska erozji wodnej, przeciwdziałanie pożarom lasów, zaspokojenie potrzeb gospodarczych (przeciwdziałanie powodzi).

Działania realizowanej w ramach programu małej retencji są ukierunkowane z jednej strony na ograniczenie skutków negatywnych zmian antropogenicznych (m.in.: niewłaściwych rozwiązań melioracyjnych), natomiast z drugiej strony powinny niwelować i osłabiać skutki coraz częściej obserwowanych na terenie Polski niekorzystnych zmian pogodowych (w tym powodzi i wydłużających się okresów suszy).

Budowa właściwie zaprojektowanych obiektów piętrzących i spowalniających odpływ wody ze zlewni pozwoli na zachowanie cennych przyrodniczo siedlisk, w tym silnie narażonych na degradację siedlisk bagiennych.

 

Inwestycje: W ramach projektu w Lasach Państwowych budowane przebudowywane lub odbudowywane  będą następujące rodzaje obiektów piętrzących bądź retencjonujących wodę:

 • zbiorniki małej retencji,
 • obszary wodno-błotne,
 • małych urządzenia piętrzące wodę na rowach i kanałach, celem których będzie spowolnienia odpływ wody, co z kolei przełoży się na utrzymanie dobrego stanu mokradeł, a także ich ochronie,
 • obiekty hydrotechniczne niedostosowane do wód wezbraniowych,
 • budowle służące zabezpieczaniu leśnych dróg i szlaków zrywkowych przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, spowodowanej np. gwałtownymi opadami deszczu.

 

 

Wartość projektu w skali całego PGL LP:

 • Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł.
 • Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Szczegółowe informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia Lasów Państwowych koordynuje projekt.

Autor: Piotr Nowojski  piotr.nowojski@wroclaw.lasy.gov.pl

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige