Obiekty edukacyjne

Na terenie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska znajdują się cztery ścieżki przyrodniczo – edukacyjne, utworzone głownie z myślą o przedszkolakach i dzieciach szkół podstawowych i gimnazjum.

Asset Publisher Asset Publisher

Back

Oferta pracy

Oferta pracy

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY


 na stanowisko ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych
i Zamówień Publicznych

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 25.01.2021 r., w sprawie odstępstwa od spójnej polityki kadrowej (znak:DO.1101.87.2020)
 

 

 1. Wymagania obligatoryjne:

 2. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki np.: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, leśnictwo, kierunki przyrodnicze lub hydrotechniczne);

 3. minimum 2-letni staż pracy ogółem;

 4. minimum 1-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i/lub realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody i/lub środowiska, optymalnie tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 5. minimum 1-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 2. znajomości funkcjonowania administracji publicznej oraz doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych;

 3. umiejętności przygotowywania i weryfikacji wniosków o płatności w programach operacyjnych;

 4. znajomości przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętności jej stosowania w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych;

 5. umiejętności pisania pism urzędowych;

 6. umiejętności obsługi Pakietu MS Office oraz zdolności do szybkiego uczenia się obsługi nowych programów i aplikacji;

 7. sumienności, samodzielności i inicjatywy w działaniu;

 8. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

 1. Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:

 2. poszukiwanie możliwości i źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w ramach programów operacyjnych, współpraca w tym zakresie z pracownikami biura RDLP we Wrocławiu,

 3. współpraca z innymi instytucjami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie możliwości prowadzenia inwestycji wspólnych,

 4. przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji,

 5. opracowywanie planów realizacji i późniejszego rozliczania dotacyjnych projektów infrastrukturalnych i współfinansowanych ze środków unijnych,

 6. koordynowanie procesu realizacji przyjętych programów w zakresie rzeczowym i finansowym oraz czynny udział w rozliczeniu pozyskanych środków zewnętrznych,

 7. przestrzeganie wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, prowadzenie monitoringu stanu zaawansowania realizowanych projektów i sporządzanie okresowej sprawozdawczości,

 8. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowanie danych będących podstawą naliczenia opłat;

 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z korzystaniem z usług wodnych, sporządzanie sprawozdań;

 10. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem dokumentacji i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługii roboty budowlane zgodnie z Ustawą PZP, w tym także sporządzanie planów zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru.

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Warunki pracy:

 2. Umowa o pracę – na czas określony, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony

 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:00 -15:00)

 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy

 5. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

   

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

 3. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 K.P.,
  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,
  dane kontaktowe
  (
  z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem poczty e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),

 6. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),

 7. klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),

 8. do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia:

22.09.2021 r., do godz. 15:00,

 w następującej formie:

 

 • Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica, w godzinach
  7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

   

 • Elektronicznie, na adres: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl,

   

 • Pocztą tradycyjną na adres:

  Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
   ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

  (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego, dokumenty złożone
  po  terminie nie będą rozpatrywane).

   

  Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:

   

  „ Nabór na stanowisko ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych
  i Zamówień Publicznych”

   

   

 • Informacje dodatkowe:

 • Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej,

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów,

 • Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych
  z rekrutacją.

 • Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym w terminie, 30 dni roboczych, dokumenty aplikacyjne będą trwale zniszczone. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny,

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po przeanalizowaniu ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia

 

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Agnieszka Murawska – Specjalista ds. pracowniczych tel. 71 314 00 01 wew. 131

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP,
Klauzula informacyjna RODO.