Asset Publisher Asset Publisher

Jazda konna

Już ponad 7 tysięcy kilometrów tras konnych wyznaczyły Lasy Państwowe dla miłośników wypoczynku w siodle.

Coraz większa popularność jazdy konnej zmobilizowała wielu nadleśniczych do tworzenia nowych szlaków. Z „Raportu o stanie lasów" wynika, że w latach 2010-2011 na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe długość takich tras podwoiła się. To bardzo dobra wiadomość dla koniarzy. Droga udostępniona przez nadleśniczego jest bowiem, zgodnie z ustawą o lasach, jedynym miejscem w lesie, gdzie można się w ten sposób poruszać. Nawet jeśli przed wjazdem na nią nie ma żadnego znaku zakazu, ani też nie jest przegrodzona szlabanem, wjeżdżać na nią konno nie można (podobnie jak samochodem, motocyklem czy quadem).

W kupie siła

Jeżeli w naszej okolicy brakuje szlaków konnych, możemy zgłosić się do nadleśnictwa z prośbą o ich wyznaczenie. Warto, by taki wniosek poparła większa grupa miłośników tego rodzaju rekreacji. Jeśli zainteresowanie będzie wystarczające, a stan nawierzchni drogi i sposób jej użytkowania (czy np. nie poruszają się na niej maszyny leśne) na to pozwoli, jest szansa, że nowy szlak powstanie.
Trzeba pamiętać, że nadleśnictwa za przejazd drogami leśnymi, w wypadku ich komercyjnego użytkowania, mają prawo pobierać opłatę. Chodzi tu np. o wycieczki, przejażdżki czy rajdy organizowane przez stadniny czy gospodarstwa agroturystyczne - powinny podpisać z nadleśnictwem, jeśli tego ono wymaga,  umowę, w której będą określone prawa i obowiązki obu stron, czas obowiązywania i wysokość opłat. Jeśli jednak jesteśmy osobą prywatną, która od czasu do czasu wybiera się na przejażdżkę po lesie, nic nie płacimy.

Brak zgody na utworzenie szlaku konnego nie oznacza złej woli nadleśniczego. Może mieć ku temu ważne powody. Wbrew pozorom, konie potrafią poważnie zniszczyć nawierzchnię leśnej drogi. Kopyta dziurawią ją tak bardzo, że często uniemożliwia to później poruszanie się rowerem i utrudnia spacer pieszym. Nierzadko konie uszkodzą  drogę bardziej niż leśne maszyny podczas prac przy pozyskaniu i zrywce drewna, a trzeba od razu dodać, że nawierzchnia rozjechana przez ciągniki naprawiana jest zwykle dość szybko po tym , jak wyjadą one z lasu.

Najważniejsze są zasady

Niezależnie od szkód, jakie mogą spowodować konie, przepisy zakazujące jeźdźcom wjazdu do lasu poza wyznaczonymi drogami budzą kontrowersje, także wśród leśników. Wydaje się, że to rygor tego samego gatunku, co wszechobecne niegdyś tabliczki „Zakaz fotografowania" - swego rodzaju relikt przeszłości. W wielu krajach Europy Zachodniej, choćby w Niemczech, przepisy działają odwrotnie niż w Polsce. Tam można jeździć konno po wszystkich drogach leśnych, z wyjątkiem tych, na których ruch ograniczono np. ze względu na nieodpowiednią nawierzchnię, zbyt dużą liczbę pieszych turystów lub przejeżdżające maszyny leśne. Niestety, nie ma większych szans, by w Polsce wprowadzono podobne zasady, jak u naszych zachodnich sąsiadów. Nie dalej niż w zeszłym roku Janusz Zaleski, wiceminister środowiska przekonywał, że przepisy o udostępnianiu lasów spełniają swoją rolę  i ich zmiana nie wydaje się konieczna. Na razie trzeba więc liczyć na przychylność nadleśniczych. I warto o nią dbać, przestrzegając zasad korzystania ze szlaków. Przede wszystkim należy pamiętać, że droga do jazdy konnej to nie tor wyścigowy i korzystają z niej także piesi turyści. Nie można z niej zjeżdżać, chyba, że musimy ominąć przeszkodę lub mamy inny naprawdę ważny powód (np. ratujemy zdrowie). Dobrą praktyką jest jazda środkiem szlaku, tak aby nie niszczyć nawierzchni po bokach, którymi najczęściej poruszają się piesi i rowerzyści. Osoby małoletnie powinny jeździć konno w towarzystwie dorosłych. Wyruszać na trasę należy po świcie, a wracać z niej przed zmierzchem. Po swoim koniu należy także posprzątać.

Każde nadleśnictwo, które wyznacza szlaki konne, tworzy także regulamin poruszania się po nich – warto go przeczytać przed wyruszeniem na trasę. Poza zasadami poruszania się, przedstawione są w nich także oznaczenia szlaków. Podstawowe to pomarańczowe koło na białym tle oznaczające sam szlak oraz pomarańczowe koło z czarną obwódką oznaczające jego początek i koniec. Czasami stosuje się też inne oznaczenia, np. zieloną podkowę na białym tle.

Warto wiedzieć

W 2011 r. sieć szlaków konnych na terenie Lasów Państwowych liczyła 7 tys. km. Jedną z większych atrakcji dla jeźdźców w Polsce jest Łódzki Szlak Konny, który częściowo biegnie także przez tereny Lasów Państwowych, a RDLP Łódź była wśród jego twórców. Ma w sumie ponad 2000 km i jest najdłuższym tego typu traktem w Europie. Na trasie znajduje się 200 ośrodków jeździeckich, 21 punktów postojowych, 1400 tablic informacyjnych, 30 punktów informacyjnych monitorujących turystów i ponad 1000 atrakcji turystycznych. Ciekawostką jest, że jeździec może bezpłatnie wypożyczyć lokalizator, który w wypadku niebezpieczeństwa wyśle służbom ratunkowym informację o pozycji będącego w opałach turysty

Lokalne szlaki konne aż takich udogodnień, jak lokalizatory, nie oferują. Nadleśnictwa troszczą się przede wszystkim o to, żeby wszystkie trasy były czytelnie oznakowane, zawsze przejezdne, by były przy nich koniowiązy oraz wiaty umożliwiające odpoczynek i schronienie przed deszczem. Przede wszystkim jednak dbają, by przebiegały przez najpiękniejsze tereny Lasów Państwowych. Co oferują miłośnikom jazdy konnej, najłatwiej dowiemy się w siedzibach nadleśnictw oraz w serwisie czaswlas.pl.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Oferta pracy

Oferta pracy

 

NADLEŚNICZY NADLEŚNICTWA OLEŚNICA ŚLĄSKA

OGŁASZA NABÓR ZEWNĘTRZNY


 na stanowisko ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych
i Zamówień Publicznych

 

 1. Organizator naboru:

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
Ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

 

 1. Tryb prowadzenia naboru:

Nabór prowadzony jest w oparciu o pismo Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu z dnia 25.01.2021 r., w sprawie odstępstwa od spójnej polityki kadrowej (znak:DO.1101.87.2020)
 

 

 1. Wymagania obligatoryjne:

 2. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki np.: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, leśnictwo, kierunki przyrodnicze lub hydrotechniczne);

 3. minimum 2-letni staż pracy ogółem;

 4. minimum 1-letnie doświadczenie w zakresie zarządzania i/lub realizacji projektów dotyczących ochrony przyrody i/lub środowiska, optymalnie tych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

 5. minimum 1-letnie doświadczenie w zakresie przygotowania postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 2. znajomości funkcjonowania administracji publicznej oraz doświadczenia w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych;

 3. umiejętności przygotowywania i weryfikacji wniosków o płatności w programach operacyjnych;

 4. znajomości przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i umiejętności jej stosowania w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań przetargowych;

 5. umiejętności pisania pism urzędowych;

 6. umiejętności obsługi Pakietu MS Office oraz zdolności do szybkiego uczenia się obsługi nowych programów i aplikacji;

 7. sumienności, samodzielności i inicjatywy w działaniu;

 8. komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

 1. Do zakresu obowiązków będzie należało m.in.:

 2. poszukiwanie możliwości i źródeł pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych w ramach programów operacyjnych, współpraca w tym zakresie z pracownikami biura RDLP we Wrocławiu,

 3. współpraca z innymi instytucjami, w tym jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie możliwości prowadzenia inwestycji wspólnych,

 4. przygotowanie niezbędnej dokumentacji pozwalającej na aplikowanie o zewnętrzne środki finansowe na realizację inwestycji,

 5. opracowywanie planów realizacji i późniejszego rozliczania dotacyjnych projektów infrastrukturalnych i współfinansowanych ze środków unijnych,

 6. koordynowanie procesu realizacji przyjętych programów w zakresie rzeczowym i finansowym oraz czynny udział w rozliczeniu pozyskanych środków zewnętrznych,

 7. przestrzeganie wykonania zobowiązań wynikających z umów o dofinansowanie, prowadzenie monitoringu stanu zaawansowania realizowanych projektów i sporządzanie okresowej sprawozdawczości,

 8. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu ochrony środowiska oraz przygotowanie danych będących podstawą naliczenia opłat;

 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z korzystaniem z usług wodnych, sporządzanie sprawozdań;

 10. prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sporządzaniem dokumentacji i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługii roboty budowlane zgodnie z Ustawą PZP, w tym także sporządzanie planów zamówień publicznych oraz prowadzenie rejestru.

Szczegółowy zakres czynności będzie ustalony po zatrudnieniu.

 

 1. Warunki pracy:

 2. Umowa o pracę – na czas określony, docelowo zatrudnienie na czas nieokreślony

 3. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy od poniedziałku do piątku (w godzinach 7:00 -15:00)

 4. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia i kursy

 5. Świadczenia socjalne i zdrowotne.

   

 1. Miejsce wykonywania pracy:

Nadleśnictwo Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem,

 3. CV zawierające informacje, o których mowa w art. 221 § 1 K.P.,
  tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia,
  dane kontaktowe
  (
  z adresem do korespondencji oraz numerem telefonu i adresem poczty e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje zawodowe oraz przebieg pracy zawodowej, opatrzone własnoręcznym podpisem,

 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, w tym szczególnej kategorii danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO /np. dane dotyczące zdrowia, przynależności związkowej, itp./- jeśli znajdują się w zakresie przekazanych danych (załącznik nr 1),

 6. kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP (załącznik nr 2),

 7. klauzula informacyjna RODO (załącznik nr 3),

 8. do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

 1. Termin i miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia:

22.09.2021 r., do godz. 15:00,

 w następującej formie:

 

 • Osobiście, w zamkniętej kopercie, w sekretariacie Nadleśnictwa Oleśnica Śląska ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica, w godzinach
  7:00-15:00 od poniedziałku do piątku,

   

 • Elektronicznie, na adres: olesnica@wroclaw.lasy.gov.pl,

   

 • Pocztą tradycyjną na adres:

  Nadleśnictwo Oleśnica Śląska
   ul. Spacerowa 6, 56-400 Oleśnica

  (o dacie wpływu decyduje data stempla pocztowego, dokumenty złożone
  po  terminie nie będą rozpatrywane).

   

  Każda z form przesłania ofert powinna być opatrzona dopiskiem:

   

  „ Nabór na stanowisko ds. Koordynacji Projektów Środowiskowych
  i Zamówień Publicznych”

   

   

 • Informacje dodatkowe:

 • Złożone dokumenty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej,

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, zastrzega sobie prawo do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną tylko wybranych kandydatów,

 • Nadleśnictwo Oleśnica Śląska informuje, że nie odsyła dokumentów aplikacyjnych i nie zwraca uczestnikom kosztów związanych
  z rekrutacją.

 • Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym w terminie, 30 dni roboczych, dokumenty aplikacyjne będą trwale zniszczone. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru, zostaną dołączone do jego akt osobowych,

 • Nadleśniczy Nadleśnictwa Oleśnica Śląska zastrzega sobie możliwość unieważnienia naboru na każdym etapie, bez podania przyczyny,

 • Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy po przeanalizowaniu ofert zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie o terminie jego przeprowadzenia

 

Do udzielania informacji w sprawie naboru upoważniona jest Pani Agnieszka Murawska – Specjalista ds. pracowniczych tel. 71 314 00 01 wew. 131

 

Załączniki do ogłoszenia:

 

 1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika LP,
Klauzula informacyjna RODO.